සිංහල නවකතා ( Sinhala Novels )

评价:
价格: 免费

应用排名历史

查看 斯里兰卡 中සිංහල නවකතා ( Sinhala Novels ) 的下载量历史排名。
排名历史显示සිංහල නවකතා ( Sinhala Novels )在Google Play应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪සිංහල නවකතා ( Sinhala Novels )在不同国家、分类和设备上每一天的表现。
下载排名 - Android - 斯里兰卡
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

-----------------------සිංහල නවකතා ( Sinhala Novels )--------------------

ඉතා පහසුවෙන් නොමිලේ නවකතා කියවිය හැකි දුරකතන යෙදුමකි. ඇතුලත් කර ඇති සියලුම නවකතා ඉතා පහසුවෙන් කියවිය හැකි අතර අවශ්‍ය පරිදි විශාලනය කරගනිමින් කියවිය හැකි පරිදි සකසා ඇත.

දැනට ඇතුලත් කර ඇති නවකතා ප්‍රමාණය ඉදිරියේදි වර්ධනය කරන අතරම, ඉදිරි යාවත්කාලීන වලදී ඔබගේ නවකතා, කෙටිකතා නිර්මාණ සඳහාද අවස්තාව ලබාදීමට අපි තීරණය කරන්නෙමු. තවද පරිශීලක ඔබගේ ඉල්ලීම අනුව තවත් නවකතා ඇතුලත් කිරීමටද අප සූදානම් බව කිව යුතුය.

නවකතා එකතුව වර්ධනය කරගැනීම පිනිස සහ ඉදිරි යාවත්කාලීන වලට උපකාරයක් පිනිස ඔබගේ ස්ව නිර්මාණමය නවකතා අපට ලබාදීමට මෙම ලිපිනය හරහා සම්බන්ද වන ලෙස ආරාධනා කරන්නෙමු.
appzone2k17@gmail.com

---------- විශේෂ දැනුවත්කිරීම ----------
දැනට ඇතුලත් කර ඇති සියලු නවකතා අන්තර්ජාලයෙන් උපුටාගත් ඒවා වන අතර ඒ සියල්ලෙහි හිමිකම නවකතා කතෘ වරුන් සහ අන්තර්ජාලයේ පල කල පුද්ගලයන් සතු අතර, මෙම යෙදුම මගින් සිදු කර ඇත්තේ අන්තර්ජාලය තුල ඇති නවකතා, පරිශීලකයාට කියවීමට පහසු වන ආකාරයට ඇන්ඩ්‍රොඉඩ් යෙදුමක් බවට සකස් කිරීම පමණක් බව ඉතා කාරුණිකව අවධාරණය කිරීමට කැමැත්තෙමු.

没有找到任何关键词……

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

应用评价和评级

查看评价和评级,了解用户对 සිංහල නවකතා ( Sinhala Novels ) 的看法。
4.8
8 条评价

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。