تعبیر خواب پیشرفته - جامع و کامل

发行商: DisMedia Team
评价: 还没有评级
价格: 免费

应用排名历史

查看 美国 中تعبیر خواب پیشرفته - جامع و کامل 的下载量历史排名。
排名历史显示تعبیر خواب پیشرفته - جامع و کامل在Google Play应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪تعبیر خواب پیشرفته - جامع و کامل在不同国家、分类和设备上每一天的表现。
下载排名 - Google Play - 美国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

اپلیکیشن رایگان تعبیر خواب با تفسیر

با تعابیر اکثر بزرگان علم تعبیر
تعبیر خواب امام صادق علیه السلام
تعبیر خواب خالد بن علی بن محمد العنبری
تعبیر خواب آنلی بیتون
تعبیر خواب محمد ابن سیرین بصری جابر مغربی
تعبیر خواب ابراهیم بن عبدالله کرمانی
تعبیر خواب لوک اویتنهاو
تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی
نکات قابل توجه برای تعبیر خواب
۱- رؤیای انسان در درجه اوّل حکم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را دارد که این شامل دو قسم از خوابها می گردد.(رؤیای صادقانه و نمادین)که در سه مقطع گذشته و حال و آینده خواب بیننده دیده است.


۲- رویای انسان به سه دسته تقسیم می گردد:
الف) صادقانه
ب) نمادین
ج) کاذبه


۳- اطلاعاتی که در خواب به بیننده داده می شود دارای پنج محور زیر است:
الف) فقط مربوط به شخص خواب بیننده است.
ب) مرتبط به شخص یا اشخاص حاضر در خواب می باشد.
ج) بین شخص بیننده و شخص یا اشخاص حاظر در خواب باشد.
د) به هیچ یک از موضوعات پیشین مرتبط نباشد.
ه) به موضوع یا شخص یا جمعی که در خواب حاضر نیستند مرتبط می گردد.


۴- از لحاظ منفی یا مثبت یا خنثی بودن دارای پیامی گویا باشد.


۵- فاکتور زمان در رؤیای صادقانه و نمادین بر محور عدد مقدّس هفت استوار است گاهی حکمت و مصلحت خداوند تعبیر آن را به زمان دیگری موکول می نماید،لذا بعد از اینکه از خواب بیدار می شوید از یک ثانیه ،یک دقیقه،یک ساعت،یک روز،یک هفته،یک ماه،یک سال منتظر تعبیر آن باشید و لازم است بدانید هر انسانی که دارای زبانی صادق و قلبی پاک باشد زمان تعبیر خواب او در بیداری به حداقل می رسد.مگر آنکه خواست خداوند نباشد.

没有找到任何关键词……

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。