Languish

发行商: Gteq.am LLC
评价:
价格: 免费

应用排名历史

查看 中国 中Languish 的下载量历史排名。
排名历史显示Languish在Google Play应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Languish在不同国家、分类和设备上每一天的表现。
下载排名 - Google Play - 中国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

Ձեզ առաջարկվում է սովորել Անգլերենում ամենաշատ օգտագործվող 300 բառերը և նախադասությունները վիկտորինայի միջոցով:

Դուք մասնակցում եք վիկտորինայի որտեղ ամեն անգլերեն բառի համար կան չորս տարբերակներ` մեկ ճիշտ և երեք սխալ: Ամեն բառին դուք հնարավորություն ունեք պատասխանելու երեք անգամ, ամեն ճիշտ պատասխանի համար դուք կստանաք մեկ միավոր, իսկ եթե երեք անգամ նույն բառին ճիշտ պատասխանեք, ապա ձեր սովորած բառերը կավելանան մեկով:

You are suggested to learn the most commonly used English
300 words and sentences by quiz.

You participate in a quiz, where there are four options for each English word: one right and three wrong. You have the ability to answer each word three times, you get one point for each correct answer, and if you answer the same word three times, the words you learn will increase by one.

没有找到任何关键词……

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

应用评价和评级

查看评价和评级,了解用户对 Languish 的看法。
4.9
12 条评价
该应用没有评论……

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。