Učni listi za vse razrede Osnovne Šole

发行商: ARcom, Alojz Rakovec s.p.
评价:
价格: 免费

应用排名历史

查看 斯洛文尼亚 中Učni listi za vse razrede Osnovne Šole 的下载量历史排名。
排名历史显示Učni listi za vse razrede Osnovne Šole在Google Play应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Učni listi za vse razrede Osnovne Šole在不同国家、分类和设备上每一天的表现。
下载排名 - Android - 斯洛文尼亚
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

1. Razred

Slovenščina
Dolge/kratke besede, glasovi, prvi glas, zadnji glas, grafomotorika, labirint, podobnosti – razlike ...

Pisava
Velike in male pisane črke, pisane črke, tiskane črke, tiskana števila, prazen list A4 ...

Matematika
Aaritmetika, geometrija, odštevanje, seštevanje, prej za vmes, manjše večje enako, ...

Spoznavanje Okolja


2. Razred

Slovenščina
Mala tiskana, velika tiskana, beseda, črka, male tiskane črke, nadsprotja, pomanjševalnice, poved ...

Matematika
Besedilne naloge, geometrija, kombinatorika, manjkajoči člen, seštevanje in odštevanje do 10, seštevanje in odštevanje ...

Spoznavanje Okolja


3. Razred

Slovenščina
Nadpomenke in podpomenke, protipomenke, sopomenke, čestitka, opis osebe, opis predmeta ...

Matematika
Besedilne naloge, deli celote, geometrija, kombinatorika, liki, poštevanka, poštevanka 2. 4. 5. 10, poštevanka 3.6 ...

Spoznavanje Okolja


4. Razred

Slovenščina
Lepe besede, protipomenke, sopomenke, nadpomenke, podpomenke, izgovorim, napišem, preberem, glas e, opis živali, opis predmeta, opis osebe, povedi, poklici, beseda iz besede ...

Matematika
Besedilne naloge, deli celote, enačbe, geometrija, množenje in deljenje, pisno seštevanje in odštevanje, pisno množenje in deljenje, računamo do 1.000 ...

Družba, Naravoslovje, Angleščina


5. Razred

Slovenščina
Abecedni red, nadpomenke, podpomenke, pomanjševalnice, protipomenke, sopomenke, krajšave, besede l, lj, nj, na koncu besede, k in h, s in z, stopnevanje pridevnika, vrste pridevnika, samoglasniki in soglasniki ...

Matematika
Deli celote, deljenje z dvomestnim številom, enačbe, hektoliter, liter, deciliter, kilometer, meter, decimeter, mersko število in merska enota, tona, kilogram, dekagram, ura, minuta, sekunda ...

Družba, Naravoslovje, Gospodinjstvo, Angleščina


6. Razred

Slovenščina
Besedna družina, glagol, nedoločnik in namenilnik, osebni zaimki, oklepaj, premi in odvisni govor ...Matematika
Decimalna števila, enačbe in neenačbe, kot, krožnica in krog, merimo, merjenje kotov, množenje in deljenje decimalnih števil ...

Zgodovina, Geografija, Naravoslovje, Gospodinjstvo


7. Razred

Slovenščina
Glagol, kazalni zaimki, moške sklanjatve, opravičilo, pismo, poved in stavek, poved in osebek, povratni svojilni zaimek, predlog, stavčni členi, vprašalni zaimki ...

Matematika
Enačbe in neenačbe, funkcija, naravna števila, procentni račun, racionalna števila, računske operacije z ulomki, obdelava podatkov, geometrijske oblike, obsegi in ploščine likov, štirikotnik, transformacije, trikotnik ...

Zgodovina, Geografija, Naravoslovje

Dvz In Etika
Družina, kako se sporazumevamo in kako odločamo, množična občila in informacije, vzorniki in avtoritete, življenje v skupnosti ...


8. Razred

Slovenščina
Jezik, glagol, uradno besedilo, večstavčna poved, odvisni stavki, velika in mala začetnica, Anton Aškerc, Anton Tomaž Linhart, France Prešeren ...

Matematika
Enačbe, izrazi, kocka, koordinatni sistem, korenjenje, krog, kvader, kvadriranje, obdelava podatkov, obratno sorezmerje, pitagorov izrek, potence, premo sorazmerje, računanje racionalnih števil ...

Fizika
Kaj je fizika, sile, tlak, enakomerno gibanje, svetloba, vesolje ...

Kemija, Zgodovina, Geografija

Biologija
Veda o življenju, osnove ekologije, življenska raznovrstnost ...

Dvz In Etika
Družba prihodnosti, generacije in kulture, poklic in delo, urejanje skupnih zadev, vprašanja demokracije, vere in verovanja ...

9. Razred

Slovenščina
Besedoslovje, frazemi, krajšave, odnosi med besedami, prevzete besede, besedotvorje, glasoslovje ...

Matematika

Enačbe, geometrijski elementi, izrazi, krogla, linearna funkcija, piramide, prizme, sestavljena telesa ...

Fizika

Delo in energija, temperatura, notranja energija, toplota, električni tok, magnetna sila, pospešeno gibanje in drugi Newtonov zakon ...

Kemija, Zgodovina, Geografija

Biologija
Celica, čutila, dihala, droge, ne hvala, hormoni, izločala, koža, krvožilje, organski sistem gibal ...

没有找到任何关键词……

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

应用评价和评级

查看评价和评级,了解用户对 Učni listi za vse razrede Osnovne Šole 的看法。
4.6
16 条评价

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。