欢迎来到 App Annie!
在这里您可以找到关于Tapmacalar以及数百万其他应用的所有信息。免费注册并了解更多您喜欢的应用、竞争对手的洞见以及应用行业中正在发生的一切。

Tapmacalar

评价: 还没有评级
价格: 0.99 USD
兼容性: iPhone & iPad

应用排名历史

查看 中国 中Tapmacalar 的下载量历史排名。
排名历史显示Tapmacalar在iOS应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Tapmacalar在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。
下载排名 - iOS - 中国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatımn geniş yayılmış olan şəkillərindən biri də çoxvarianthlığı ilə seçilən tapmacalardır. Hər hansı bir əşya və ya hadisəni bənzətmə yolu ilə göstərən, nəzm və nəsr şəkilli bu yığcam məcazi ifadələrin qayəsi insanları düşünməyə sövq etməkdir.
Uzun əsrlərdən bəri nəsildən-nəsilə, ağızdan-ağıza keçərək müxtəlif dəyişikliklərə uğrayan tapmacalarda həyat hadisələrini həssas müşahidədən gələn, xalqın obrazlı təfəkkürünə xas olan bütün gözəl cəhətlər və həmçinin bədii dilin parlaqlığı lakonik bir şəkildə meydana çıxır.
Bu programda məzmun baxımından rəngarəng olub, həyatın ən müxtəlif sahələri ilə bağlı, o cümlədən təbiət və təbii hadisələr, səma cisimləri, bitkilər və heyvanat aləmi, ev əşyaları, geyimlər, bəzək əşyalari və s. haqda dəyişik mövzulu tapmaca nümunələri toplanmışdır.

загадки

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。