English Vietnamese dictionary

评价: 还没有评级
价格: 1.99 USD

应用排名历史

查看 美国 中English Vietnamese dictionary 的下载量历史排名。
排名历史显示English Vietnamese dictionary在Mac应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪English Vietnamese dictionary在不同国家、分类和设备上每一天的表现。
下载排名 - Mac - 美国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

This is English - Vietnamese dictionary. The dictionary works offline, search is very fast, and the application has online social features.
Dictionary database will be downloaded when you run the application the first time.
To get the access to online features you will have to signup. Be social!

Application features:
- Favorites.
- History.
- Various settings like color themes.
- Text to speech.
- Commenting.
- Adding a new article to sandbox. Users will vote for your article. Upvoted article will get to the main database.

Đây là Từ Điển Anh - Việt. Từ điển hoạt động ngoại tuyến, tìm kiếm rất nhanh, ứng dụng có các tính năng xã hội trực tuyến.
Cơ sở dữ liệu từ điển sẽ được tải về khi bạn chạy ứng dụng lần đầu tiên.
Để có quyền truy cập vào các tính năng trực tuyến bạn sẽ cần phải đăng ký. Hãy dùng mạng xã hội!

Các tính năng ứng dụng:
- Ưa thích.
- Lịch sử.
- Rất nhiều các thiết lập như chủ đề màu sắc.
- Văn bản thành thoại.
- Bình luận.
- Thêm một bài viết vào phần thực nghiệm (sandbox). Người dùng sẽ bầu chọn cho bài viết của bạn. Bài viết được nhiều phiếu bầu nhất sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu chính.

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。