App 排行榜

查找应用

English Vietnamese dictionary

发行商: Vladimir Demchenko
价格: 1.99 USD

应用排名历史

查看English Vietnamese dictionary在中国的下载排名历史。

排名历史显示English Vietnamese dictionary在Mac Store应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪English Vietnamese dictionary在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。

免费注册来发掘更多!

应用商店优化

追踪市面上每个应用的热门关键词,以及一个应用的搜索位置是如何受关键词的影响而随着时间产生变化的。

应用评价和评级

通过探索应用评价和评级来获取宝贵的用户反馈。根据版本、国家以及日期进行切割,来发掘漏洞,追踪建议并改进您的应用。

推荐

了解应用何时何地在不同国家任意日期、国家、设备和板块上的推荐情况。

应用说明

This is English - Vietnamese dictionary. The dictionary works offline, search is very fast, and the application has online social features.
Dictionary database will be downloaded when you run the application the first time.
To get the access to online features you will have to signup. Be social!

Application features:
- Favorites.
- History.
- Various settings like color themes.
- Text to speech.
- Commenting.
- Adding a new article to sandbox. Users will vote for your article. Upvoted article will get to the main database.

Đây là Từ Điển Anh - Việt. Từ điển hoạt động ngoại tuyến, tìm kiếm rất nhanh, ứng dụng có các tính năng xã hội trực tuyến.
Cơ sở dữ liệu từ điển sẽ được tải về khi bạn chạy ứng dụng lần đầu tiên.
Để có quyền truy cập vào các tính năng trực tuyến bạn sẽ cần phải đăng ký. Hãy dùng mạng xã hội!

Các tính năng ứng dụng:
- Ưa thích.
- Lịch sử.
- Rất nhiều các thiết lập như chủ đề màu sắc.
- Văn bản thành thoại.
- Bình luận.
- Thêm một bài viết vào phần thực nghiệm (sandbox). Người dùng sẽ bầu chọn cho bài viết của bạn. Bài viết được nhiều phiếu bầu nhất sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu chính.

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词? 正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

应用评价和评级

查看评价和评级,了解用户对 English Vietnamese dictionary 的看法。

0

0 条评价

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。