Nemecká gramatika

发行商: MacMedia
评价: 还没有评级
价格: 4.99 USD

应用排名历史

查看 中国 中Nemecká gramatika 的下载量历史排名。
排名历史显示Nemecká gramatika在Mac应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Nemecká gramatika在不同国家、分类和设备上每一天的表现。
下载排名 - Mac - 中国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

Nemčina - ucelený a stručný prehľad základnej nemeckej gramatiky kladúci dôraz hlavne na jednoduchosť, zrozumiteľnosť a prehľadnosť. Aplikácia je určená hlavne začiatočníkom, ale aj pokročilejší v nej nájdu užitočné informácie.

Všeobecná časť
- Abeceda
- Výslovnosť
- Pády

Podstatné mená
- Členy
- Rod
- Množné číslo
- Skloňovanie

Zámená
- Osobné zámená
- Zvratné zámená
- Privlastňovacie zámená
- Ukazovacie zámená
- Vzťažné zámená
- Opytovacie zámená
- Neurčité zámená

Prídavné mená
- Skloňovanie
- Stupňovanie
- Prídavné mená s predložkami

Príslovky
- Príslovky intenzity
- Príslovky času
- Príslovky miesta
- Príslovky označujúce smer
- Príslovky spôsobu
- Príslovky príčiny
- Pozícia prísloviek vo vete
- Zámenné príslovky
- Skloňovanie

Slovesá
- Prítomný čas
- Perfektum
- Préteritum
- Pluskvamperfektum
- Budúci čas I
- Budúci čas II
- Príčastie prítomné
- Príčastie minulé
- Rozkazovací spôsob
- Modálne (spôsobové) slovesá
- Konjunktív I
- Konjunktív II
- Trpný rod
- Neurčitok s „zu“
- Odlúčiteľné a neodlúčiteľné predpony
- Zvratné slovesá
- Slovesá s predložkami
- Nepravidelné (silné) slovesá
- Väzba podstatného mena a slovesa

Číslovky
- Základné číslovky
- Radové číslovky
- Zlomky
- Čas
- Dátum
- Výpočty

Spojky
- Priraďovacie spojky
- Podraďovacie spojky
- Podvojné spojky

Predložky
- Predložky s akuzatívom
- Predložky s datívom
- Predložky s akuzatívom a datívom
- Predložky s genitívom

Vety
- Slovosled
- Zápor

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。