උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව - A/L Chemistry

Publisher: H.M.S.M.Karunanayaka
Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis: Gratis

App Ranking-Verlauf

Zeigen Sie den Ranking-Verlauf von උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව - A/L Chemistry in Sri Lanka an.
Der Ranking-Verlauf zeigt an, wie beliebt උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව - A/L Chemistry im Google Play App Store ist und wie sich dieser Wert im Lauf der Zeit entwickelt hat. Sie können das Abschneiden von උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව - A/L Chemistry tagesgenau für verschiedene Länder, Kategorien und Geräte nachverfolgen.
Download-Rang - Google Play - Sri Lanka
Letzte WocheDiese Woche
Kein Rangdaten für die vergangene Woche
Die Daten für diese Woche sind nach der Registrierung kostenlos verfügbar.
So zeigen Sie die Daten für die aktuelle Woche bis zur vergangenen Stunde an.

Jetzt gratis registrieren und noch mehr erfahren!

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um uneingeschränkten Zugriff auf Rankings, Rezensionen, Ratings, Keywords und mehr zu erhalten.

App-Beschreibung

මෙය සිංහල මාධ්‍යය උසස් පෙළ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සඳහානිර්මාණය කරනලද සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශයම ආවරණය වන විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකල් කල android mobile application එකක් වේ.
මා වසර 8 ක් පමණ රසායන විද්‍යා උපකාරක පංති මෙහෙය වන කොළඹ විශ්වවිද්‍යායේ හා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ උසස් අධ්‍යාපනය ලද දේශකයකු වේ..
එමෙන්ම මෙහි මා විසින් රසායන විද්‍යා ප්‍රශ්න විවරණද උදාහරණ වශයෙන් ලබාදීමට කටයුතු කරන බැවින් මෙය අපොස උසස් පෙළ විභාගය සඳහා සූදානම් වන ඔබ සැමට මහඟු අත්වැලක් වේ යයි විශ්වාස කරමි.

මීට Suranga Karunanayaka (BSc)

Keine Keywords gefunden ...

App Store-Optimierung

Welche Wörter werden bei der Suche nach einer App verwendet?
Die richtigen Keywords können dazu beitragen, dass eine App öfter gefunden wird, wodurch wiederum die Download-Zahlen und der Umsatz steigen. App Annie verfolgt Millionen von Keywords, wodurch Sie mehr Downloads für Ihre App generieren und ermitteln können, welche Keywords Ihre Konkurrenten nutzen.
Keine Ratings für diese App ...

Erfahren Sie mit App Annie alles über Millionen von Apps und die Entwicklungen in der App-Branche.