Пайғамбарлар таърихи (Қуръони Карим қиссалари)

Rating:
Price: Free

App Rank History

Check out the download rank history for Пайғамбарлар таърихи (Қуръони Карим қиссалари) in United States.
Rank History shows how popular Пайғамбарлар таърихи (Қуръони Карим қиссалари) is in the Google Play app store, and how that’s changed over time. You can track the performance of Пайғамбарлар таърихи (Қуръони Карим қиссалари) of every day across different countries, categories and devices.
Download Rank - Google Play - United States
Last WeekThis Week
No rank data for last week
This weeks data is available for free after registration.
To see this weeks data up to the last hour.

Discover More After Free Registration!

Sign up for free and get unlimited access to rankings, reviews, ratings, keywords and more.

App Description

Пайғамбарлар таърихи (Қуръони Карим қиссалари) 1-2-3-4 китоблар

Оламлар Рабби Аллоҳ таолога ҳамду санолар, жанобимиз Расулуллоҳга ва у
кишини яхши кўриб, суннатларига эргашганларга салавот ва саломлар ѐғилсин!
Қуръони каримни тадаббур қилиб кўрган киши ундаги сура ва оятлар орқали
авваламбор, анбиѐ-пайғамбарлар, қолаверса, яхши ва ѐмон тоифадаги кишиларнинг қиссаларида кўпгина ибрат ва ҳикмат намуналарини кўриши шубҳасиз. Аксарият қиссалар ҳижратдан олдин нозил бўлган маккий сураларда батафсил ѐритилган.
Чунки ўша даврда Аллоҳ таолонинг яккаю ягоналигига ва Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ўз Раббиларидан етказаѐтган рисолат ва хабарларининг тўғри эканлигига далил келтириш ва Қуръон Аллоҳ таолонинг даргоҳидан нозил бўлганлиги ва одамларни савоб олиб жаннатга кирадиган ѐки гуноҳга ботганлари сабаб, дўзахга ташланадиган кун – Қиѐматнинг ҳақлигига ишонтириш лозим эди.
Ана ўша далиллар баъзан Пайғамбарларнинг ўз қавмлари билан бўлган қиссалари орқали, баъзан бошқа йўллар билан келтирилади. Жумладан, осмон ва ернинг яратилиши, ой, қуѐш ва юлдузларнинг маълум бир мезонда ҳаракатланиши, инсон ва бошқа махлуқотларнинг яратилиши ва ҳоказо. Маданий сураларда асосан шаръий аҳкомлар (ибодатлар, муомала, ҳалол-ҳаром, ижтимоий алоқалар ва бошқалар) ѐритилган. Чунки бу даврда мўминлар қалбида соф исломий ақида қарор топган ва мустаҳкамланган эди.
Масалан, қуйидаги маккий сураларда анбиѐлар қиссаси келтирилади: Аъроф,
Юнус, Ҳуд, Юсуф, Шуаро, Қасас, Соффот ва бошқалар.
Бу қиссалар ҳамма замонларда ҳам кишилар қалбида чуқур таассурот қолдирган.
Ўзлари учун фойдали насиҳатлар олишган.
Ҳозирда ҳам қиссалар инсонларни ҳидоятга ва тўғри йўлга юришларига чақириш, юксак фазилатларга эга бўлиб, разил ва чиркин одатлардан узоқлашиш ва яккаю ѐлғиз, барча махлуқотларни ўз ҳукмида ушлаб, уларни бўйсундириб турувчи Аллоҳ таолони тан олиб, унга таслим бўлишда ўзининг беқиѐс ўрнига эга.
Қуръондаги қиссалар бошқа қиссалардан унда илгари сурилаѐтган эътиқод ва
ғояларнинг юксаклиги, мақсаднинг олийлиги, сўз ва жумлаларнинг ҳар қандай хатокамчиликлардан холи эканлиги, унинг хаѐлий ѐки тўқима бир асар эмаслиги билан ажралиб туради.
Қуръондаги қиссалар турли йўллар орқали ифодаланган, баъзида тарғиб,
қизиқтириш, башорат бериш билан, баъзида эса огоҳ­лантириш ва қўрқитиш йўли билан. Сўзимизга мисол сифатида Аллоҳ таолонинг ушбу каломини келтириб ўтамиз:
«(Эй Муҳаммад (соллаллоҳу алайҳи ва саллам), мана шу Биз сизга сўйлаб
бераѐтган шаҳарларнинг хабарларидандир. Улардан (ҳали-ҳануз обод-соғ)
турганлари ҳам бор, урилиб битганлари (ҳалок бўлиб битганлари) ҳам бордир.
Уларга Биз зулм қилмадик, ўзларига ўзлари зулм қилдилар, бас, қачон­ки....
Қуръони карим қиссаларида яна кўпгина ибрат ва мақсадлар борки, уни ҳар бир салим ақл эгаси ўзи фикр қилиб, чиқариб олади.

nuh うど masaln unh

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app?
The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of Пайғамбарлар таърихи (Қуръони Карим қиссалари) by reading the reviews and checking the rating.
4.7
106 ratings

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.