සිංහල නවකතා ( Sinhala Novels )

Rating:
Price: Free

App Rank History

Check out the download rank history for සිංහල නවකතා ( Sinhala Novels ) in United States.
Rank History shows how popular සිංහල නවකතා ( Sinhala Novels ) is in the Google Play app store, and how that’s changed over time. You can track the performance of සිංහල නවකතා ( Sinhala Novels ) of every day across different countries, categories and devices.
Download Rank - Google Play - United States
Last WeekThis Week
No rank data for last week
This weeks data is available for free after registration.
To see this weeks data up to the last hour.

Discover More After Free Registration!

Sign up for free and get unlimited access to rankings, reviews, ratings, keywords and more.

App Description

-----------------------සිංහල නවකතා ( Sinhala Novels )--------------------

ඉතා පහසුවෙන් නොමිලේ නවකතා කියවිය හැකි දුරකතන යෙදුමකි. ඇතුලත් කර ඇති සියලුම නවකතා ඉතා පහසුවෙන් කියවිය හැකි අතර අවශ්‍ය පරිදි විශාලනය කරගනිමින් කියවිය හැකි පරිදි සකසා ඇත.

දැනට ඇතුලත් කර ඇති නවකතා ප්‍රමාණය ඉදිරියේදි වර්ධනය කරන අතරම, ඉදිරි යාවත්කාලීන වලදී ඔබගේ නවකතා, කෙටිකතා නිර්මාණ සඳහාද අවස්තාව ලබාදීමට අපි තීරණය කරන්නෙමු. තවද පරිශීලක ඔබගේ ඉල්ලීම අනුව තවත් නවකතා ඇතුලත් කිරීමටද අප සූදානම් බව කිව යුතුය.

නවකතා එකතුව වර්ධනය කරගැනීම පිනිස සහ ඉදිරි යාවත්කාලීන වලට උපකාරයක් පිනිස ඔබගේ ස්ව නිර්මාණමය නවකතා අපට ලබාදීමට මෙම ලිපිනය හරහා සම්බන්ද වන ලෙස ආරාධනා කරන්නෙමු.
appzone2k17@gmail.com

---------- විශේෂ දැනුවත්කිරීම ----------
දැනට ඇතුලත් කර ඇති සියලු නවකතා අන්තර්ජාලයෙන් උපුටාගත් ඒවා වන අතර ඒ සියල්ලෙහි හිමිකම නවකතා කතෘ වරුන් සහ අන්තර්ජාලයේ පල කල පුද්ගලයන් සතු අතර, මෙම යෙදුම මගින් සිදු කර ඇත්තේ අන්තර්ජාලය තුල ඇති නවකතා, පරිශීලකයාට කියවීමට පහසු වන ආකාරයට ඇන්ඩ්‍රොඉඩ් යෙදුමක් බවට සකස් කිරීම පමණක් බව ඉතා කාරුණිකව අවධාරණය කිරීමට කැමැත්තෙමු.

navels sinhala

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app?
The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of සිංහල නවකතා ( Sinhala Novels ) by reading the reviews and checking the rating.
4.3
9 ratings

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.