Zbrojný preukaz prémium

Publisher: Ladislav Smyk
Rating:
Price: 1.49 USD

App Rank History

Check out the download rank history for Zbrojný preukaz prémium in United States.
Rank History shows how popular Zbrojný preukaz prémium is in the Google Play app store, and how that’s changed over time. You can track the performance of Zbrojný preukaz prémium of every day across different countries, categories and devices.
Download Rank - Google Play - United States
Last WeekThis Week
No rank data for last week
This weeks data is available for free after registration.
To see this weeks data up to the last hour.

Discover More After Free Registration!

Sign up for free and get unlimited access to rankings, reviews, ratings, keywords and more.

App Description

Prémiová aplikácia slúži ako forma poďakovania spokojným používateľom aplikácie Zbrojný preukaz. Zahŕňa všetky funkcie základnej aplikácie spolu s funkciami navyše.

Doplnkové funkcie pre uchádzačov o zbrojný preukaz:
- prehľadná štatistika testov, pri ktorej si môžete overiť svoju pripravenosť na skúšku,
- simulácia prípravy na ústnu skúšku, náhodný výber otázok s časom na prípravu a následnými odkazmi na správne odpovede,
- odkazy do súvisiacich predpisov priamo z otázok a odpovedí potrebných na skúšku,
- oficiálne tlačivá na stiahnutie (žiadosti, čestné vyhlásenia...).

Pre držiteľov zbrojného preukazu znenia súvisiacich predpisov k zákonu o strelných zbraniach a strelive:
- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k zákonu o strelných zbraniach a strelive 555/2003 Z.z.
- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva 229/2011 Z.z.
- Príloha k zákonu o zbraniach popisujúca druhy zbrane, hlavné časti zbrane, súčasti zbrane, druhy streliva, komponenty streliva a druhy striel,
- Celé znenie zákona o priestupkoch (372//1990),
- Vybrané kapitoly z trestného zákona (300/2005), trestného poriadku (301/2005), zákona o policajnom zbore (171/1993), zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov (219/1996), zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch (139/1998).

vyhláška waffenschein

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app?
The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of Zbrojný preukaz prémium by reading the reviews and checking the rating.
5.0
74 ratings

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.