Učni listi za vse razrede Osnovne Šole

Publisher: ARcom, Alojz Rakovec s.p.
Rating:
Price: Free

App Rank History

Check out the download rank history for Učni listi za vse razrede Osnovne Šole in Slovenia.
Rank History shows how popular Učni listi za vse razrede Osnovne Šole is in the Google Play app store, and how that’s changed over time. You can track the performance of Učni listi za vse razrede Osnovne Šole of every day across different countries, categories and devices.
Download Rank - Android - Slovenia
Last WeekThis Week
No rank data for last week
This weeks data is available for free after registration.
To see this weeks data up to the last hour.

Discover More After Free Registration!

Sign up for free and get unlimited access to rankings, reviews, ratings, keywords and more.

App Description

1. Razred

Slovenščina
Dolge/kratke besede, glasovi, prvi glas, zadnji glas, grafomotorika, labirint, podobnosti – razlike ...

Pisava
Velike in male pisane črke, pisane črke, tiskane črke, tiskana števila, prazen list A4 ...

Matematika
Aaritmetika, geometrija, odštevanje, seštevanje, prej za vmes, manjše večje enako, ...

Spoznavanje Okolja


2. Razred

Slovenščina
Mala tiskana, velika tiskana, beseda, črka, male tiskane črke, nadsprotja, pomanjševalnice, poved ...

Matematika
Besedilne naloge, geometrija, kombinatorika, manjkajoči člen, seštevanje in odštevanje do 10, seštevanje in odštevanje ...

Spoznavanje Okolja


3. Razred

Slovenščina
Nadpomenke in podpomenke, protipomenke, sopomenke, čestitka, opis osebe, opis predmeta ...

Matematika
Besedilne naloge, deli celote, geometrija, kombinatorika, liki, poštevanka, poštevanka 2. 4. 5. 10, poštevanka 3.6 ...

Spoznavanje Okolja


4. Razred

Slovenščina
Lepe besede, protipomenke, sopomenke, nadpomenke, podpomenke, izgovorim, napišem, preberem, glas e, opis živali, opis predmeta, opis osebe, povedi, poklici, beseda iz besede ...

Matematika
Besedilne naloge, deli celote, enačbe, geometrija, množenje in deljenje, pisno seštevanje in odštevanje, pisno množenje in deljenje, računamo do 1.000 ...

Družba, Naravoslovje, Angleščina


5. Razred

Slovenščina
Abecedni red, nadpomenke, podpomenke, pomanjševalnice, protipomenke, sopomenke, krajšave, besede l, lj, nj, na koncu besede, k in h, s in z, stopnevanje pridevnika, vrste pridevnika, samoglasniki in soglasniki ...

Matematika
Deli celote, deljenje z dvomestnim številom, enačbe, hektoliter, liter, deciliter, kilometer, meter, decimeter, mersko število in merska enota, tona, kilogram, dekagram, ura, minuta, sekunda ...

Družba, Naravoslovje, Gospodinjstvo, Angleščina


6. Razred

Slovenščina
Besedna družina, glagol, nedoločnik in namenilnik, osebni zaimki, oklepaj, premi in odvisni govor ...Matematika
Decimalna števila, enačbe in neenačbe, kot, krožnica in krog, merimo, merjenje kotov, množenje in deljenje decimalnih števil ...

Zgodovina, Geografija, Naravoslovje, Gospodinjstvo


7. Razred

Slovenščina
Glagol, kazalni zaimki, moške sklanjatve, opravičilo, pismo, poved in stavek, poved in osebek, povratni svojilni zaimek, predlog, stavčni členi, vprašalni zaimki ...

Matematika
Enačbe in neenačbe, funkcija, naravna števila, procentni račun, racionalna števila, računske operacije z ulomki, obdelava podatkov, geometrijske oblike, obsegi in ploščine likov, štirikotnik, transformacije, trikotnik ...

Zgodovina, Geografija, Naravoslovje

Dvz In Etika
Družina, kako se sporazumevamo in kako odločamo, množična občila in informacije, vzorniki in avtoritete, življenje v skupnosti ...


8. Razred

Slovenščina
Jezik, glagol, uradno besedilo, večstavčna poved, odvisni stavki, velika in mala začetnica, Anton Aškerc, Anton Tomaž Linhart, France Prešeren ...

Matematika
Enačbe, izrazi, kocka, koordinatni sistem, korenjenje, krog, kvader, kvadriranje, obdelava podatkov, obratno sorezmerje, pitagorov izrek, potence, premo sorazmerje, računanje racionalnih števil ...

Fizika
Kaj je fizika, sile, tlak, enakomerno gibanje, svetloba, vesolje ...

Kemija, Zgodovina, Geografija

Biologija
Veda o življenju, osnove ekologije, življenska raznovrstnost ...

Dvz In Etika
Družba prihodnosti, generacije in kulture, poklic in delo, urejanje skupnih zadev, vprašanja demokracije, vere in verovanja ...

9. Razred

Slovenščina
Besedoslovje, frazemi, krajšave, odnosi med besedami, prevzete besede, besedotvorje, glasoslovje ...

Matematika

Enačbe, geometrijski elementi, izrazi, krogla, linearna funkcija, piramide, prizme, sestavljena telesa ...

Fizika

Delo in energija, temperatura, notranja energija, toplota, električni tok, magnetna sila, pospešeno gibanje in drugi Newtonov zakon ...

Kemija, Zgodovina, Geografija

Biologija
Celica, čutila, dihala, droge, ne hvala, hormoni, izločala, koža, krvožilje, organski sistem gibal ...

No keywords has been found...

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app?
The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of Učni listi za vse razrede Osnovne Šole by reading the reviews and checking the rating.
4.6
16 ratings

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.