Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт

Publisher: Ankhbayar Tserendagva
Rating: Not rated yet
Price: Free
Compatibility: iPhone & iPad

App Rank History

Check out the download rank history for Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт in United States.
Rank History shows how popular Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт is in the iOS app store, and how that’s changed over time. You can track the performance of Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт every hour of every day across different countries, categories and devices.
Download Rank - iOS - United States
Last WeekThis Week
No rank data for last week
This weeks data is available for free after registration.
To see this weeks data up to the last hour.

Discover More After Free Registration!

Sign up for free and get unlimited access to rankings, reviews, ratings, keywords and more.

App Description

Үндсэн хуульд ямар өөрчлөлт орсон, тэр нь ямар агуулга, ач холбогдолтойг танин мэдэх боломжтой. Аль болох ойлгомжтой, энгийн хялбар, тодорхой байх зарчмыг баримталж, энэхүү application-ийг бүтээсэн болно.

• Парламентын ардчиллыг төлөвшүүлж, УИХ-ын үйл ажиллагаа, гишүүдийн хариуцлагыг сайжруулах;
• Засаглалын харилцан хяналт-тэнцлийг хангах;
• Байгалийн баялгийн үр өгөөжийг иргэн бүртээ тэгш, шударга хүртээх;
• Засгийн газар танхимын зарчмаар тогтвортой ажиллаж, бодлого хөтөлбөрөө тууштай хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх;
• Шүүхийн тогтолцоог зохистой болгож, хараат бус, бие даасан байдлыг хангах;
• Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тогтолцоог боловсронгуй болгож, хот тосгоны эрх зүйн үндсийг тогтоох талаарх шинэ зүйл, заалтуудтай танилцах болно.

No keywords has been found...

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app?
The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.
No ratings for this app...

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.