संस्कृत-व्याकरण

Rating: Not rated yet
Price: 1.99 USD
Compatibility: iPhone & iPad

App Rank History

Check out the download rank history for संस्कृत-व्याकरण in United States.
Rank History shows how popular संस्कृत-व्याकरण is in the iOS app store, and how that’s changed over time. You can track the performance of संस्कृत-व्याकरण every hour of every day across different countries, categories and devices.
Download Rank - iOS - United States
Last WeekThis Week
No rank data for last week
This weeks data is available for free after registration.
To see this weeks data up to the last hour.

Discover More After Free Registration!

Sign up for free and get unlimited access to rankings, reviews, ratings, keywords and more.

App Description

संस्कृत व्याकरण शिकण्यासाठी नाम, सर्वनाम यांची विभक्तीरूपे आणि धातूंची कालार्थ रुपे यांचा अभ्यास आवश्यक असतो. प्रत्येक नाम विभक्तीत एकवचन, द्विवचन व बहुवचन अशी प्रथमा ते संबोधन पर्यंत २४ रुपे असतात. नामांचे स्वरान्त व व्यंजनान्त असे अनेक प्रकार असून पुंलिंगी, स्त्रीलिंगी व नपु. लिंगी रुपे वेगवेगळीआहेत. सर्वनामांच्या बाबतीत प्रथमा पासून सप्तमीपर्यंत २१ रुपे असतात. संस्कृत धातू दहा गणात विभागले असून त्यांची एकूण संख्या सुमारे २००० आहे, या धातूंची वर्तमानकाळ, प्रथम भूतकाळ, आज्ञार्थ व विध्यर्थ अशी कालार्थ रुपे तीन वचनात व प्रथम पुरूष, द्वितीय पुरूष व तृतीय पुरूष अशा प्रकारात वेगवेगळी असतात.
शब्दरूपे करण्याचे नियम असले तरी अ्शी रुपे पाठ करणे अधिक सोयीस्कर असते. त्यांचे उच्चार समजणेही गरजेचे असते. या ऍपमध्ये सर्व प्रमुख नामे, सर्वनामे व धातू यांची रूपे ध्वनीफितींसह दिलेली आहेत,
हवा तो शब्द वा धातू निवडण्याची सोय यात केली आहे.

It is very useful for learning Sanskrit language through Marathi medium.
features
-App always fetches latest data and works offline.
- Listing and search facility for Dhatu(verb),Naam(noun) and sarvnaam(pronoun) tables, with audio clips that serve as a pronunciation guide.

sanskrit marathi movies marathi stories marathi status marathi

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app?
The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.