Top Apps

Search for any app

Kiến Thức Chung

Publisher: Tran Xuan Thang
Price: 13.99 USD
Compatibility: iPhone & iPad

App Rank History

Check out the download rank history for Kiến Thức Chung in Vietnam.

Rank History shows how popular Kiến Thức Chung is in the iOS, and how that’s changed over time. You can track the performance of Kiến Thức Chung every hour of every day across different countries, categories and devices.

Discover More After Free Registration!

App Store Optimization

Track top keywords for every app out there, as well as how an app’s search position is trending over time for the keywords that matter.

App Reviews and Ratings

Get important user feedback by exploring App Reviews and Ratings. Slice and dice by version, country, and date range, to discover bugs, track suggestions and improve your app.

Featured

Find out when and where apps have been featured in the different app stores for any day, country, device and section.

App Description

Kiến Thức Chung - Ứng dụng tốt nhất cho kỳ thi công chức và thi nâng ngạch công chức. Chúng tôi đảm bảo cho bạn những kiến thức cốt lõi và những trải nghiệm thú vị. Bạn có thể thực hành từng nội dung kiến thức hoặc tham gia các trận đối đầu với bạn bè.
04 chức năng chính:
- Play: thực hành theo từng chuyên đề với số lượng câu hỏi phong phú, đa dạng, cốt lõi.
- Đối đầu: bạn sẽ tham gia đối đầu 1-1 với các thí sinh khác hoặc chính bạn bè của bạn thông qua các câu hỏi ngẫu nhiên.
- Tự kiểm tra: bạn hoàn toàn có thể kiểm soát các nội dung thực hành, kiểm soát số câu hỏi, kiểm soát thời gian.
- Câu hỏi hằng ngày: cung cấp câu hỏi trắc nghiệm theo yêu cầu của thí sinh, hoặc câu hỏi do chúng tôi lựa chọn.

Trong khi thực hành câu hỏi bạn có 04 lựa chọn:
- Chọn 50/50: bỏ đi 02 đáp án trong 04 đáp án.
- Chọn thời gian: gia tăng thời gian cho câu hỏi.
- Chọn hỏi ý kiến: ý kiến của khán giả là tham khảo khi bạn ra quyết định câu trả lời.
- Bỏ qua: câu hỏi sẽ được bỏ qua, hệ thống chuyển sang câu hỏi khác.

Hệ thống câu hỏi:
- Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội.
- Quản lý hành chính nhà nước.
- Công chức, công vụ.
- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.
- Chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Nội dung kiến thức được xây dựng bởi Mr. Thắng sáng lập viên đồng thời là người hướng dẫn ôn thi công chức.

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app? The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of Kiến Thức Chung by reading the reviews and checking the rating.

0

0 ratings

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.