සිංහල නවකතා ( Sinhala Novels )

Note:
Prix: Gratuit

Historique de classement des apps

Consulter l'historique des classements de téléchargement pour සිංහල නවකතා ( Sinhala Novels ) en France.
L'Historique des classements indique la popularité de සිංහල නවකතා ( Sinhala Novels ) sur Google Play app store et son évolution au fil du temps. Vous pouvez suivre la performance de සිංහල නවකතා ( Sinhala Novels ) pour chaque jour sur différents pays, catégories et appareils.
Classement des téléchargements - Google Play - France
Semaine dernièreCette semaine
Aucune donnée de classement pour la semaine dernière
Les données de cette semaine sont disponibles gratuitement après inscription.
Pour voir les données de cette semaine jusqu'à la dernière heure.

Découvrez-en plus après l'inscription gratuite !

Inscrivez-vous gratuitement pour obtenir un accès illimité aux classements, aux évaluations, aux notes, aux mots-clés et bien plus encore.

Description de l'appli

-----------------------සිංහල නවකතා ( Sinhala Novels )--------------------

ඉතා පහසුවෙන් නොමිලේ නවකතා කියවිය හැකි දුරකතන යෙදුමකි. ඇතුලත් කර ඇති සියලුම නවකතා ඉතා පහසුවෙන් කියවිය හැකි අතර අවශ්‍ය පරිදි විශාලනය කරගනිමින් කියවිය හැකි පරිදි සකසා ඇත.

දැනට ඇතුලත් කර ඇති නවකතා ප්‍රමාණය ඉදිරියේදි වර්ධනය කරන අතරම, ඉදිරි යාවත්කාලීන වලදී ඔබගේ නවකතා, කෙටිකතා නිර්මාණ සඳහාද අවස්තාව ලබාදීමට අපි තීරණය කරන්නෙමු. තවද පරිශීලක ඔබගේ ඉල්ලීම අනුව තවත් නවකතා ඇතුලත් කිරීමටද අප සූදානම් බව කිව යුතුය.

නවකතා එකතුව වර්ධනය කරගැනීම පිනිස සහ ඉදිරි යාවත්කාලීන වලට උපකාරයක් පිනිස ඔබගේ ස්ව නිර්මාණමය නවකතා අපට ලබාදීමට මෙම ලිපිනය හරහා සම්බන්ද වන ලෙස ආරාධනා කරන්නෙමු.
appzone2k17@gmail.com

---------- විශේෂ දැනුවත්කිරීම ----------
දැනට ඇතුලත් කර ඇති සියලු නවකතා අන්තර්ජාලයෙන් උපුටාගත් ඒවා වන අතර ඒ සියල්ලෙහි හිමිකම නවකතා කතෘ වරුන් සහ අන්තර්ජාලයේ පල කල පුද්ගලයන් සතු අතර, මෙම යෙදුම මගින් සිදු කර ඇත්තේ අන්තර්ජාලය තුල ඇති නවකතා, පරිශීලකයාට කියවීමට පහසු වන ආකාරයට ඇන්ඩ්‍රොඉඩ් යෙදුමක් බවට සකස් කිරීම පමණක් බව ඉතා කාරුණිකව අවධාරණය කිරීමට කැමැත්තෙමු.

navels

Optimisation pour les app stores

Quels mots les gens saisissent-ils lorsqu'ils cherchent une appli ?
Les bons mots-clés peuvent aider une appli à se faire connaître, ce qui augmente les téléchargements et le chiffre d'affaires. App Annie suit des millions de mots-clés afin que vous puissiez augmenter les téléchargements de votre appli et savoir quels mots-clés vos concurrents utilisent.

Évaluations et notes de l'appli

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de සිංහල නවකතා ( Sinhala Novels ) en lisant les évaluations et en consultant la note.
4.3
9 notes
Aucune évaluation pour cette appli...

Découvrez tout sur des millions d'applis et l'actualité de l'industrie des applis grâce à App Annie.