آموزش زبان جدید

パブリッシャー: DisMedia Team
評価:
価格: トップ無料

ランキング推移

آموزش زبان جدیدの日本におけるランキング推移をチェックしましょう。
ランキング推移は、Google Playアプリストアにおけるآموزش زبان جدیدの人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるآموزش زبان جدیدの履歴を追うことが可能です。
ダウンロードランキング - Google Play - 日本
先週今週
先週のランキングデータはありません
今週のデータは、ご登録後に無料でご覧いただけます。
最新のデータをチェックする。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

無料登録をして、ランキング、レビュー、評価、キーワード等のデータにアクセスしましょう。

アプリ詳細

اصطلاحات کامل انگلیسی به همراه معادل های فارسی


نرم افزاری دارای بیشمار اصطلاح،عبارات و تکیه کلامهای عامیانه و رایج زبان انگلیسی


در این برنامه شما اصطلاحات زیادی را به همراه معادل فارسی آن یاد خواهید گرفت.


با کمک این برم افزار میتوانید به خود کمک کنید تا راحت تر زبان انگلیسی را بیاموزید و بصورت محاوره زبان یاد بگیرید.


شما می توانید با صرف زمان کوتاهی در روز اصطلاحات را مطالعه نمایید و در مدت زمان کوتاهی توانایی لازم برای صحبت کردن به زبان محاوره را بیاموزید و کلی اصطلاح انگلیسی یاد بگیرید. یکی از مزایای برنامه نشان دادن اصطلاحات در اعلانات برنامه است که به کمک آن میتوانید بهتر اصطلاحات و عبارات انگلیسی را یادآوری کنید.

ebonics

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。
適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

アプリレビュー・評価

レビューや評価をチェックして、آموزش زبان جدیدに対するユーザーの気持ちを知りましょう。
3.3
6 評価
このアプリに関するレビューが見つかりません…

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。