Vyhláška 50

パブリッシャー: Tomas Kornelly
評価:
価格: トップ無料

ランキング推移

Vyhláška 50のオーストリアにおけるランキング推移をチェックしましょう。
ランキング推移は、Google PlayアプリストアにおけるVyhláška 50の人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるVyhláška 50の履歴を追うことが可能です。
ダウンロードランキング - Google Play - オーストリア
先週今週
先週のランキングデータはありません
今週のデータは、ご登録後に無料でご覧いただけます。
最新のデータをチェックする。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

無料登録をして、ランキング、レビュー、評価、キーワード等のデータにアクセスしましょう。

アプリ詳細

Tato aplikace je určena pro všechny nové i stávájící pracovníky v elektronice. Slouží k přípravě pro písemnou část zkoušky, za účelem získání osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice pro §5, §6, §7, §8 a §11 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice v objektech třídy A, bez nebezpečí výbuchu do 1000V AC a 1500 V DC v souladu s §14 této vyhlášky.

Lze si zvolit test dle paragrafu, nebo cvičení, kdy jsou ke všem otázkám k dispozici vysvětlení v podobě citací z použitých norem. Tyto citace jsou publikovány se svolením centra České agentury pro standardizaci.

Otázky v aplikaci jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. Pokud máte zájem o doplnění dalších otázek, pošlete je prosím e-mailem.

キーワードが見つかりませんでした…

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。
適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

アプリレビュー・評価

レビューや評価をチェックして、Vyhláška 50に対するユーザーの気持ちを知りましょう。
4.4
46 評価
このアプリに関するレビューが見つかりません…

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。