Čo ja viem

パブリッシャー: RTVS
評価:
価格: トップ無料

ランキング推移

Čo ja viemのスロバキアにおけるランキング推移をチェックしましょう。
ランキング推移は、Google PlayアプリストアにおけるČo ja viemの人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるČo ja viemの履歴を追うことが可能です。
ダウンロードランキング - Android - スロバキア
先週今週
先週のランキングデータはありません
今週のデータは、ご登録後に無料でご覧いただけます。
最新のデータをチェックする。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

無料登録をして、ランキング、レビュー、評価、キーワード等のデータにアクセスしましょう。

アプリ詳細

Prostredníctvom aplikácie "Čo ja viem" sa môžu diváci v reálnom čase zapojiť do súťaženia v rovnomennej televíznej zábavnej šou RTVS. Vďaka jedinečnému systému ovládania aplikácie s využitím zvukových kódov z vysielaného programu zažijú diváci s aplikáciou podobné pocity ako súťažiaci v štúdiu a zároveň si s nimi v reálnom čase porovnajú svoje vedomosti. Odmenou za hru môžu byť aj zaujímavé ceny, o ktorých sa užívatelia viac dozvedia priamo v aplikácii. Viac informáciíí o samotnej televíznej šou a o jej vysielaní nájdete na www.rtvs.sk

co dscity cbir どんどこ 来店 글래시 maddu magalhaes kviz slovensko whatdo.eu establecimientos 総選挙開催 idiot delight otazky o slovensku 風変わりな slovesko 映画 れびゅー southern illinois にちゃん west end theatre 新番

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。
適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

アプリレビュー・評価

レビューや評価をチェックして、Čo ja viemに対するユーザーの気持ちを知りましょう。
3.0
7,625 評価

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。