Autoškola 2019 Prémium

パブリッシャー: James Deer
評価:
価格: 1.99 USD

ランキング推移

Autoškola 2019 Prémiumの米国におけるランキング推移をチェックしましょう。
ランキング推移は、Google PlayアプリストアにおけるAutoškola 2019 Prémiumの人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるAutoškola 2019 Prémiumの履歴を追うことが可能です。
ダウンロードランキング - Google Play - 米国
先週今週
先週のランキングデータはありません
今週のデータは、ご登録後に無料でご覧いただけます。
最新のデータをチェックする。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

無料登録をして、ランキング、レビュー、評価、キーワード等のデータにアクセスしましょう。

アプリ詳細

Autoškola 2019 je aplikace pro nácvik zkušebních testů pro
- řidiče skupin A, B, C a D
- profesní způsobilost řidiče - osobní i nákladní doprava
- profesní způsobilost dopravce - osobní i nákladní doprava

Testové otázky jsou aktuální k 1. lednu 2019. Často se ptáte na rozdílný celkový počet otázek v aplikaci pro jednotlivé skupiny v porovnání s webem Ministersva dopravy ČR. Rozdíl je způsoben tím, že na webu ministerstva je uveden počet všech otázek za všechny skupiny dohromady.

Chcete vědět, jakou máte šanci na úspěch u zkouškového testu? V aplikaci Autoškola 2019 se to dozvíte.

Pokud jste využívali základní verzi, nasbírané statistiky se Vám přenesou do placené verze, takže můžete pokračovat tam, kde jste skončili.

Pro použití aplikace není potřeba připojení k internetu.

vodicsky preukaz vyhláška

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。
適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

アプリレビュー・評価

レビューや評価をチェックして、Autoškola 2019 Prémiumに対するユーザーの気持ちを知りましょう。
4.9
1,098 評価

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。