Učni listi za vse razrede Osnovne Šole

パブリッシャー: ARcom, Alojz Rakovec s.p.
評価:
価格: トップ無料

ランキング推移

Učni listi za vse razrede Osnovne Šoleのスロベニアにおけるランキング推移をチェックしましょう。
ランキング推移は、Google PlayアプリストアにおけるUčni listi za vse razrede Osnovne Šoleの人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるUčni listi za vse razrede Osnovne Šoleの履歴を追うことが可能です。
ダウンロードランキング - Android - スロベニア
先週今週
先週のランキングデータはありません
今週のデータは、ご登録後に無料でご覧いただけます。
最新のデータをチェックする。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

無料登録をして、ランキング、レビュー、評価、キーワード等のデータにアクセスしましょう。

アプリ詳細

1. Razred

Slovenščina
Dolge/kratke besede, glasovi, prvi glas, zadnji glas, grafomotorika, labirint, podobnosti – razlike ...

Pisava
Velike in male pisane črke, pisane črke, tiskane črke, tiskana števila, prazen list A4 ...

Matematika
Aaritmetika, geometrija, odštevanje, seštevanje, prej za vmes, manjše večje enako, ...

Spoznavanje Okolja


2. Razred

Slovenščina
Mala tiskana, velika tiskana, beseda, črka, male tiskane črke, nadsprotja, pomanjševalnice, poved ...

Matematika
Besedilne naloge, geometrija, kombinatorika, manjkajoči člen, seštevanje in odštevanje do 10, seštevanje in odštevanje ...

Spoznavanje Okolja


3. Razred

Slovenščina
Nadpomenke in podpomenke, protipomenke, sopomenke, čestitka, opis osebe, opis predmeta ...

Matematika
Besedilne naloge, deli celote, geometrija, kombinatorika, liki, poštevanka, poštevanka 2. 4. 5. 10, poštevanka 3.6 ...

Spoznavanje Okolja


4. Razred

Slovenščina
Lepe besede, protipomenke, sopomenke, nadpomenke, podpomenke, izgovorim, napišem, preberem, glas e, opis živali, opis predmeta, opis osebe, povedi, poklici, beseda iz besede ...

Matematika
Besedilne naloge, deli celote, enačbe, geometrija, množenje in deljenje, pisno seštevanje in odštevanje, pisno množenje in deljenje, računamo do 1.000 ...

Družba, Naravoslovje, Angleščina


5. Razred

Slovenščina
Abecedni red, nadpomenke, podpomenke, pomanjševalnice, protipomenke, sopomenke, krajšave, besede l, lj, nj, na koncu besede, k in h, s in z, stopnevanje pridevnika, vrste pridevnika, samoglasniki in soglasniki ...

Matematika
Deli celote, deljenje z dvomestnim številom, enačbe, hektoliter, liter, deciliter, kilometer, meter, decimeter, mersko število in merska enota, tona, kilogram, dekagram, ura, minuta, sekunda ...

Družba, Naravoslovje, Gospodinjstvo, Angleščina


6. Razred

Slovenščina
Besedna družina, glagol, nedoločnik in namenilnik, osebni zaimki, oklepaj, premi in odvisni govor ...Matematika
Decimalna števila, enačbe in neenačbe, kot, krožnica in krog, merimo, merjenje kotov, množenje in deljenje decimalnih števil ...

Zgodovina, Geografija, Naravoslovje, Gospodinjstvo


7. Razred

Slovenščina
Glagol, kazalni zaimki, moške sklanjatve, opravičilo, pismo, poved in stavek, poved in osebek, povratni svojilni zaimek, predlog, stavčni členi, vprašalni zaimki ...

Matematika
Enačbe in neenačbe, funkcija, naravna števila, procentni račun, racionalna števila, računske operacije z ulomki, obdelava podatkov, geometrijske oblike, obsegi in ploščine likov, štirikotnik, transformacije, trikotnik ...

Zgodovina, Geografija, Naravoslovje

Dvz In Etika
Družina, kako se sporazumevamo in kako odločamo, množična občila in informacije, vzorniki in avtoritete, življenje v skupnosti ...


8. Razred

Slovenščina
Jezik, glagol, uradno besedilo, večstavčna poved, odvisni stavki, velika in mala začetnica, Anton Aškerc, Anton Tomaž Linhart, France Prešeren ...

Matematika
Enačbe, izrazi, kocka, koordinatni sistem, korenjenje, krog, kvader, kvadriranje, obdelava podatkov, obratno sorezmerje, pitagorov izrek, potence, premo sorazmerje, računanje racionalnih števil ...

Fizika
Kaj je fizika, sile, tlak, enakomerno gibanje, svetloba, vesolje ...

Kemija, Zgodovina, Geografija

Biologija
Veda o življenju, osnove ekologije, življenska raznovrstnost ...

Dvz In Etika
Družba prihodnosti, generacije in kulture, poklic in delo, urejanje skupnih zadev, vprašanja demokracije, vere in verovanja ...

9. Razred

Slovenščina
Besedoslovje, frazemi, krajšave, odnosi med besedami, prevzete besede, besedotvorje, glasoslovje ...

Matematika

Enačbe, geometrijski elementi, izrazi, krogla, linearna funkcija, piramide, prizme, sestavljena telesa ...

Fizika

Delo in energija, temperatura, notranja energija, toplota, električni tok, magnetna sila, pospešeno gibanje in drugi Newtonov zakon ...

Kemija, Zgodovina, Geografija

Biologija
Celica, čutila, dihala, droge, ne hvala, hormoni, izločala, koža, krvožilje, organski sistem gibal ...

キーワードが見つかりませんでした…

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。
適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

アプリレビュー・評価

レビューや評価をチェックして、Učni listi za vse razrede Osnovne Šoleに対するユーザーの気持ちを知りましょう。
4.6
16 評価

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。