English Filipino best dictionary translator

パブリッシャー: Nguyen Van Thanh
評価:
価格: トップ無料 アプリ内課金あり
互換性: iPhone & iPad

ランキング推移

English Filipino best dictionary translatorの日本におけるランキング推移をチェックしましょう。
ランキング推移は、iOSアプリストアでEnglish Filipino best dictionary translatorの人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるEnglish Filipino best dictionary translatorのパフォーマンスの履歴を追うことが可能です。
ダウンロードランキング - iPad - 日本
先週今週
先週のランキングデータはありません
今週のデータは、ご登録後に無料でご覧いただけます。
最新のデータをチェックする。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

無料登録をして、ランキング、レビュー、評価、キーワード等のデータにアクセスしましょう。

アプリ詳細

User will be satisfied with this Filipino - English dictionary because:
- It has the largest vocabulary
- Detail description for each word and a lot of samples
- Simple UI & high performance make you feel easy when using
* Full support pronunciation for both English and Filipino will help you so much in study these languages.
(This application can run in offline mode but need the internet connection for the pronunciation and web browser functions.)

Ay natugunan ng gumagamit na may Pilipino - diksyunaryo ng Ingles dahil:
- Ito ay ang pinakamalaking bokabularyo
- Paglalarawan Detalye para sa bawat salita at ng maraming mga sampol
- Simple user interface at mataas na pagganap gumawa sa tingin mo madali kapag gumagamit
* Buong suporta sa pagbigkas para sa parehong Ingles at Pilipino ay makakatulong sa iyo magkano kaya sa pag-aaral ng mga wika .
Maaaring tumakbo ang application na ito sa offline mode ngunit kailangan ang koneksyon sa internet para sa pagbigkas at web browser function.

balita tagalog translator tagalog dictionary filipino english tagalog tagalog english thanh tagalog saurus thesarus free thesaurus van van thesaurus dictionary oxford thesaurus vam free dict nguyen thesaurus english dictionaries oxford english dictionary

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。
適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

アプリレビュー・評価

レビューや評価をチェックして、English Filipino best dictionary translatorに対するユーザーの気持ちを知りましょう。
4.3
21 評価

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。