ランキング

Search for any app

NLB mKlik Makedonija

パブリッシャー: NLB BANKA AD SKOPJE
価格: トップ無料
互換性: iPhone

ランキング推移

NLB mKlik Makedonijaにおける、 日本のダウンロードランキング推移を確認しましょう。

ランキング推移は、NLB mKlik MakedonijaアプリストアにおけるiOS Storeの人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるNLB mKlik Makedonijaのパフォーマンスの履歴を追うことが可能です。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

ASO (アプリストア最適化)

あらゆるアプリのトップキーワードをトラックできるだけではなく、任意のキーワードにおいて、どのようにアプリの検索結果が推移しているか確認することもできます。

アプリレビュー・評価

アプリのレビューや評価を確認し、ユーザーからの重要なフィードバックを得ましょう。任意のバージョン、国、期間を切り替えて、バグやユーザーの声を確認できます。ここから自社アプリを改善するヒントを得ましょう。

フィーチャー

各アプリストア、日付・国・デバイス・セクションなどにおいて、いつ・どこでフィーチャーされたのか確認することができます。

アプリ詳細

NLB mKlik е мобилна апликација наменета за физички лица, корисници на услугите на НЛБ Банка, која овозможува преглед на различните продукти кои корисниците ги имаат во Банката како и извршување на различни видови на трансакции на едноставен и пред се безбеден начин во било кој период од денот. NLB mKlik апликацијата може да се користи со iOS верзија 9.0 или понова.
 
Можности на НЛБ мКлик апликацијата:
· Преглед на состојба и промет на сите трансакциски сметки, депозити, картични и кредитни продукти.
· Можност за плаќање на безготовински налози од денарски платен промет (ПП30/ПП50/ПП53) , девизни налози, плаќање на шаблони за режиски трошоци, интерни налози кон депозити по видување, брзи плаќања на обврски кон Банката за кредитни картички и кредити, конверзија од една во друга валута и сл.
· Можност за Распоред на девизни приливи
· Автоматско отворање на нова валута на трансакциска сметка во валута која корисникот ја нема, а врз основа на девизно плаќање или распоред на девизен прилив
· Опција за креирање на нов налог со препраќање на постоечки налог (Swipe опција)
· Можност за брзо плаќање на налог ПП30 врз основа на повикување контакт од телефонскиот именик за кој е асоцирана трансакциска сметка во Банката
· Mожност за испраќање на барање за делење на сметка со корисник чиј контакт телефонски број го имаме во телефонскиот именик на телефонот
· Можност за избирање на лимит група за трансакции согласно потребите на корисникот.
· Можност за добивање на различни типови известувања од Банката (известувања за приливи и одливи од трансакциска сметка, девизни приливи, трансакции со платежни картички) и опција и за нивно подесување (вклучување/исклучување) по желба на корисникот
· Експортирање на налози и образци во пдф формат и можност за нивно споделување преку различни канали достапни на мобилниот уред
· Поголема безбедност при најава како и плаќање со дополнителна автентификација со пин или fingerprint при плаќање на денарски налози ПП30 и ПП50 и девизен налог
· Можност за доспевање на една или повеќе рати од платежни картички
· Можност за ажурирање на личните податоци за кои има законска обврска да се ажурираат на секои 5 години
· Можност за работа со апликацијата од повеќе мобилни уреди
· Интерактивен локатор на Експозитури/Банкомати
· Можност за поставување на лимит на картичка за трошење на Интeрнет, АТМ/Банкомат и продажно место/POS
· Преглед на курсна листа
· Можност за контакт со банката преку телефон или e-mail
· Можност за отворање на Трансакциска сметка во Банката
· Можност за online аплиацирање за кредити
 
Начин на пријава на мКлик апликацијата:
                
За да може да се користи апликацијата потребно е на иницијалниот екран да се одбере Најава на мКлик и потоа да се одбере една од понудените опции во зависност дали сте корисник на НЛБ Клик електронското банкарство на НЛБ Банка. Во зависност од избраната опција, корисникот пополнува соодветни податоци. Доколку корисникот нема соодветен кориснички пакет, на следниот чекор корисникот потребно е да избере пакет со кој се дефинираат привилегиите на апликацијата (преглед или плаќање) согласно неговите потреби. На следниот чекор корисникот добива смс порака со активациски код за активирање на апликацијата и екран на кој креира личен пин кој ќе го користи за најава на апликацијата.
                    
Сигурност на НЛБ мКлик апликацијата: 
                     
• Апликацијата е заштитена од копирање и инсталирање на други телефони
                       
• Апликацијата се исклучува автоматски по неколку минути некористење.
                      
• Апликацијата се заклучува автоматски по внесени 3 погрешни m-PIN кодови.
                      
• Податоците за сметките на корисникот и m-PIN кодот не се чуваат на мобилниот уред

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。 適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

アプリレビュー・評価

レビューや評価をチェックして、NLB mKlik Makedonijaに対するユーザーの気持ちを知りましょう。

0

0 評価

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。