Luyện Tập: Siêu Trí Tuệ

퍼블리셔: XDEV
평점:
가격: 무료

앱 순위 ​변화

대한민국에서 Luyện Tập: Siêu Trí Tuệ 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Google Play 앱 스토어에서 Luyện Tập: Siêu Trí Tuệ의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 Luyện Tập: Siêu Trí Tuệ 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Google Play - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Trò chơi tổng hợp các thử thách và trò chơi tương tự với các trò chơi siêu trí tuệ dành để tăng khả năng con người. Hãy tải về chơi giải trí và cũng trải nghiệm cảm giác giống như mình đang thi đấu trên đấu trường thi đấu siêu trí tuệ của Đông Lào. Trở thành người nổi tiếng.

Phiên bản đầu tiên sẽ là trò chơi siêu trí tuệ #10. Thi đấu giống với Trọng Hoàng và Việt Hoàng trong các trương trình thực tế game show truyền hình.

- Tương lai sẽ cập nhật các trò siêu trí truệ liên quan đến siêu trí nhớ:
+ Ghi nhớ khuân mặt người, mã QR, trang phục.
+ Ghi nhớ ảnh trừu tượng.
+ Ghi nhớ quốc kì, quốc huy, thủ đô, trí nhớ ngắn hạn, dài hạn, khả năng đa nhiệm của bộ não.
+ Logic Tung Hoành
- Hoán đổi ô số
+ Trí nhớ sự kiện lịch sử.
+ Luyện tập tính nhẩm siêu nhanh ( dùng soloban )

Các trò chơi siêu trí tuệ khác sẽ được cập nhật dần. Nếu bạn cần trợ giúp hoặc yêu cầu gì hãy email cho chúng tôi: hieult@xdev.vn

검색된 키워드가 없습니다...

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

앱 리뷰 및 평점

리뷰와 평점을 통해 Luyện Tập: Siêu Trí Tuệ 에 대한 유저들의 생각을 알아보세요.
3.9
7 랭킹
이 앱에 대한 리뷰가 없습니다...

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.