App Annie에 오신 것을 환영합니다!
여기, Lexo 및 수많은 앱에 대한 모든 정보가 있습니다. 무료로 가입하고 관심 있는 앱들에 대한 정보와 경쟁자의 인사이트, 앱 업계 현황에 대해 알아보세요.

Lexo

퍼블리셔: Ideal Musliu
평점: 평점이 없음
가격: 무료
호환성: iPhone & iPad

앱 순위 ​변화

대한민국에서 Lexo 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 iOS 앱 스토어에서 Lexo의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 날짜 별, 시간 별, 카테고리, 기기에 따른 Lexo 의 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - iOS - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Ky aplikacion do të ju shërbejë që t'i mësoni shkronjat e Kur'anit në gjuhën arabe.
Aplikacioni përbëhet nga 39 video, ku do t'i mësoni shkronjat, rregullat e shqiptimit të shkronjave si dhe janë katër video me ushtrime.
Ne shpresojmë se pas shiqimit të këtyre videove ju do të jeni në gjendje t'a lexoni Kur'anin në gjuhën arabe.
Aplikacioni do të jetë vazhdimisht nën mbikëqyrjen tonë, si dhe gjithashtu për gjërat e reja që do të futen ne aplikacion do të lajmëroheni.
Ky aplikacion është i dizajnuar që të punojë ne iPhone 5, 5s dhe 6, aplikacioni punon edhe në iPhone 4,4s dhe 6Plus, por jo me performancen me te mire.

Mos na harroni në duat e juaja vëllezër dhe motra.

Mësim të lehtë!!

Përkujtuesi Ditor.

albanian ideal

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.