Mburoja e Muslimanit.

퍼블리셔: Hasan Cana
평점: 평점이 없음
가격: 무료
호환성: iPhone & iPad

앱 순위 ​변화

대한민국에서 Mburoja e Muslimanit. 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 iOS 앱 스토어에서 Mburoja e Muslimanit.의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 날짜 별, 시간 별, 카테고리, 기기에 따른 Mburoja e Muslimanit. 의 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - iOS - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Mburoja e Muslimanit per iPod, iPhone dhe iPad.

- Ndarja e lutjeve në kaptina
- Kërkimi i kaptinave të caktuara
- Kërkimi i fjalëve të caktuara dhe dërgimi tek kaptina dhe vendi ku gjendet ajo fjalë (kerkon ne tekstin latinisht , shqip dhe fusnote)
- Ruajtja e një kaptine ne listën e favoriteve
- Mundesia per t'ia bere Share titullit apo tekstit ne Facebook, Twitter apo Email.
- Degjimi i recitimit te lutjeve ne gjuhen arabe
- Mundësi përkujtimi për bërjen e dhikrit të mëngjesit dhe mbrëmjes në kohë të caktuar nga përdoruesi
- Punon pa pasur nevojë për qasje në internet

takvimi shiko alfabeti shqip hadeeth hadid hadit haidth hadith hadiths

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.