App Annie에 오신 것을 환영합니다!
여기, My VIVACOM 및 수많은 앱에 대한 모든 정보가 있습니다. 무료로 가입하고 관심 있는 앱들에 대한 정보와 경쟁자의 인사이트, 앱 업계 현황에 대해 알아보세요.

My VIVACOM

가격: 무료
호환성: iPhone & iPad

앱 순위 ​변화

대한민국에서 My VIVACOM 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 iOS 앱 스토어에서 My VIVACOM의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 날짜 별, 시간 별, 카테고리, 기기에 따른 My VIVACOM 의 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - iOS - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Полезно приложение за всеки VIVACOM клиент!

Информирате се за своите услуги, имате лесен и бърз достъп до изговорени и оставащи минути и MB в мобилния ви план, преглеждате и плащате своите сметки онлайн, презареждате предплатената си карта, добавяте минути и МВ, активирате роуминг.

Влезте в приложението със своя VIVACOM мобилен номер или въведете e-mail и парола. Ако се регистрирате за първи път, ще получите SMS код за потвърждение. На началния екран ще видите актуален статус за мобилната услуга, която ползвате. Следете лесно оставащите в плана ви минути, MB и SMS. Можете да активирате и деактивирате роуминг услуга и да добавяте още минути, MB и SMS към мобилния си план. Имате достъп до списък с всички ваши услуги.
Плащате сметките си навреме, защото приложението ви информира за това. Правите го само с няколко клика. В допълнение разполагате с архив на вашите сметки и бърз достъп до сваляне на фактури.

Приложението е подходящо за всички VIVACOM клиенти.

Useful for every VIVACOM client!

Take control of your services, have easy and quick access to used and remaining minutes and MB in your mobile plan, view and pay your bills online, recharge your prepaid card, add minutes and MB, activate roaming.

Sign in with your VIVACOM mobile number or enter an email and password. If you sign up for the first time, you will receive a confirmation SMS. On the Home screen, you'll see the current status for the mobile service you're using. Check remaining minutes, MB or SMS any time. You can activate and deactivate a roaming service and add more minutes, MB and SMS to your mobile plan. You have access to a list of all your services.
No more overdue bills! The application informs you in time. You can pay with a few clicks. You have an archive of your accounts and quick access to invoice downloads.

The application is suitable for all VIVACOM customers.

bulgarian приложение интернет

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.