상위 앱

앱 찾기

Silk Road m-Bank

퍼블리셔: Silk Road Bank AD Skopje
가격: 무료

앱 순위 ​변화

Silk Road m-Bank에서의 대한민국의 다운로드 수 순위 기록을 확인하세요.

순위 기록은 iOS Store 앱 스토어에서 Silk Road m-Bank의 인기와 시간에 따른 변화를 보여줍니다, 또한, 국가, 카테고리, 디바이스별 Silk Road m-Bank 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

앱 스토어 최적화​​

모든 앱들의 상위 키워드를 추적하고 시간 추이 별 앱 검색 키워드 동향을 살펴 보세요.

앱 리뷰 및 평점

앱 리뷰와 평가를 살펴보고 중요한 사용자의 피드백​을 얻으세요. 버전, 국가, 날짜 범위 등으로 나누어 버그 및 제안 사항을 찾아 앱을 개선 시키세요.

피처드

언제 어디서 앱​이 앱 스토어에 노출 되었는지 날짜, 국가, 디바이스, 섹션 별로 파악해보세요.​

앱 설명

Silk Road m-Bank is banking service which offers you access to the services you utilize everyday trough Silk Road Web Banking and Silk Road Banks’ web page. This application Silk Road m-Bank is designed to provide you a quick and simple access from your mobile or tablet to the following:
∙ Access to your funds wherever you are
∙ Performing banking transactions at anytime
∙ Quick and safe non-cash payment
∙ Internal payments
∙ Balance check and statements
∙ View your loan balance statements
∙ Lower fees
∙ List of exchange rates
∙ ATM and Branch locator

CHARACTERISTICS
Silk Road m-Bank application – Silk Road Bank Skopje allows you to manage your assets and transactions easily, and offers you a great deal of advantages and benefits:

∙ Information
Thanks to this service, you have detailed balance check and information on your account: current balance, payment orders, and bank statements review. Your Silk Road m-Bank access allows you to review also the balance of your loan account in the Bank, the scheduled payments as well as review of the repaid loans.

∙ Transaction
This service allows you carry out quick and secure bank transactions at any time. You can pay orders online and carry out non-cash payments at any time suitable to you, no matter if you are at home, at work or away.

∙ Archives
Silk Road m-Bank also offers you a detailed review of all past payment orders, as well as bank statements for the requested dates. Thus, you can check all your past account balances at all times.

∙ Service
Silk Road Mobile Banking also provides you other services, such as information about the current exchange rate list, which can be an extra benefit for your online transactions in the country and abroad.

The application – Silk Road m-Bank is specially adjusted for iPhone, iPad in order to reach the optimal usage of the screen and to simplify the navigation and access to the Banks’ services.

Мобилно плаќање е банкарски сервис кој ги обединува услугите кои може да ги добиете секојдневно преку Интернет Банкингот и Веб старната на Банката. Oваа апликација Ви овозможува едноставен и пред се модерен начин на брз пристап до вашата банкарска сметка, со кој ви нудиме:

• пристап до вашите средства каде и да сте
• извршување банкарски трансакции во секое време
• брзо и безбедно безготовинско плаќање
• интерни плаќања
• увид на состојба и изводи
• преглед на состојба на кредит во Банката
• најниски провизии
• курсна листа
• мапа на експозитури и банкомати.

Сега може лесно и брзо да ги добивате банкарските услуги, каде сакате, кога сакате!

Карактеристики
Апликацијата за мобилно банкарство „Силк Роуд Банка Скопје“ го олеснува начинот на кој управувате со Вашите средства и трансакции и Ви нуди голем број предности и поволности.

Информација
Благодарение на оваа услуга во секое време имате:
• детален увид и информации за вашата сметка, преглед на моменталната состојба на сметката;
• преглед на налози и изводи;
• состојбата на кредитот во Банката, распоредот на плаќања за истиот;
• увид во исплатените кредити;
• проверка на орочените депозити.

Трансакција
Оваа услуга Ви овозможува брзи и безбедни банкарски трансакции во секое време; плаќање налози онлајн и други безготовински плаќања во време кога Вам Ви одговара.

Архива
Силк Роуд Мобиле Банкинг Ви овозможува детален преглед на сите минати налози, како и изводи за барани датуми. На тој начин во секое време имате целосен увид на сите минати состојби на Вашата сметка.

Услуга
Мобилното банкарство на Silk Road ви овозможува и други услуги, како што се информации за тековната курсна листа, што може да биде дополнителна придобивка за вашите онлајн трансакции во земјата и странство.

Апликацијата - Silk Road m-Bank е специјално прилагодена за iPhone, iPad со цел да се постигне оптимално користење на екранот и да се поедностави навигацијата и пристапот до услугите на Банката.

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는? 올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

앱 리뷰 및 평점

리뷰와 평점을 통해 Silk Road m-Bank 에 대한 유저들의 생각을 알아보세요.

0

0 랭킹

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.