App Annie에 오신 것을 환영합니다!
여기, English Vietnamese dictionary 및 수많은 앱에 대한 모든 정보가 있습니다. 무료로 가입하고 관심 있는 앱들에 대한 정보와 경쟁자의 인사이트, 앱 업계 현황에 대해 알아보세요.

English Vietnamese dictionary

퍼블리셔: Vladimir Demchenko
평점: 평점이 없음
가격: 1.99 USD

앱 순위 ​변화

대한민국에서 English Vietnamese dictionary 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Mac 앱 스토어에서 English Vietnamese dictionary의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 English Vietnamese dictionary 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Mac - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

This is English - Vietnamese dictionary. The dictionary works offline, search is very fast, and the application has online social features.
Dictionary database will be downloaded when you run the application the first time.
To get the access to online features you will have to signup. Be social!

Application features:
- Favorites.
- History.
- Various settings like color themes.
- Text to speech.
- Commenting.
- Adding a new article to sandbox. Users will vote for your article. Upvoted article will get to the main database.

Đây là Từ Điển Anh - Việt. Từ điển hoạt động ngoại tuyến, tìm kiếm rất nhanh, ứng dụng có các tính năng xã hội trực tuyến.
Cơ sở dữ liệu từ điển sẽ được tải về khi bạn chạy ứng dụng lần đầu tiên.
Để có quyền truy cập vào các tính năng trực tuyến bạn sẽ cần phải đăng ký. Hãy dùng mạng xã hội!

Các tính năng ứng dụng:
- Ưa thích.
- Lịch sử.
- Rất nhiều các thiết lập như chủ đề màu sắc.
- Văn bản thành thoại.
- Bình luận.
- Thêm một bài viết vào phần thực nghiệm (sandbox). Người dùng sẽ bầu chọn cho bài viết của bạn. Bài viết được nhiều phiếu bầu nhất sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu chính.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.